ျပည္တြင္းဆန္ေခ်ာေစ်းရိွရင္းေစ်း၏ ၃ ပံု ၁ ပံုထက္ ေစ်းႏႈန္းမ်ား စံခ်ိန္တင္ ခုန္တက္ ဆန္ဆိုင္မ်ား မေရာင္းႏိုင္၍ ပိတ္ထားရျပည္တြင္းဆန္ေခ်ာေစ်းရိွရင္းေစ်း၏ ၃ ပံု ၁ ပံုထက္ ေစ်းႏႈန္းမ်ား စံခ်ိန္တင္ ခုန္တက္ ဆန္ဆိုင္မ်ား မေရာင္းႏိုင္၍ ပိတ္ထားရ

ငါးကင္ေရာင္းရင္း စာၾကၫ့္တိုက္ဖြင့္ခဲ့တဲ့ စြန႔္ဦးတီထြင္လူငယ္ေလးရဲ့ ဝမ္းနည္းဖြယ္အျဖစ္အပ်က္ငါးကင္ေရာင္းရင္း စာၾကၫ့္တိုက္ဖြင့္ခဲ့တဲ့ စြန႔္ဦးတီထြင္လူငယ္ေလးရဲ့ ဝမ္းနည္းဖြယ္အျဖစ္အပ်က္

ျမန္မာျပည္ႀကီး ၂၀၂၂ မွာေအးခ်မ္းေတာ့မၫ့္အေၾကာင္း မိုင္းဖုန္းဆရာေတာ္ႀကီးမွ မိန႔္ၾကားျခင္းျမန္မာျပည္ႀကီး ၂၀၂၂ မွာေအးခ်မ္းေတာ့မၫ့္အေၾကာင္း မိုင္းဖုန္းဆရာေတာ္ႀကီးမွ မိန႔္ၾကားျခင္း